Δόβηρες

Μικρά μεν, πλην πολεμική Θρακική φυλή, κατοικούσα γειτονικώς και νοτίως των Παιόνων. Την φυλήν αυτή ο Μεγάβαζος δεν μπόρεσε να καθυποτάξη,όπως και τους Αγριάνας Οδόμαντας και τους κατοικούντας περί την Πρασιάδα λίμνην. Οι Δόβηρες έφθαναν και μέχρι το Παγγαίο.

Μύγδονες

Γείτονες των Δοβήρων, κατοικούσαν βόρεια της λίμνης Βόλβης , εξαιτίας αυτων η περιοχή ωνομάσθη Μυγδονία. Υποδιαίρεσις των Μυγδόνων ήταν οι Σίθωνες, που κατοικούσαν  στη Χαλκιδική και εξαιτίασ τους πήρε το ονομά της η Σιθωνία.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>